Email : info@myknw.com

ภาพรวมโรงเรียนแก่นนนครวิทยาลัย

 

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเป็นโรงเรียนรัฐบาลในโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสม (คมส.1) ของกรมวิสามัญศึกษา (ปัจจุบันคือ กรมสามัญศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นรุ่นแรกของกรมในจำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 2 ถนนเหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื้อที่ จำนวน 63 ไร่ 137 ตารางวา เป็นที่ดินของราชพัสดุ กรมธนารักษ์ เลขที่ทะเบียน 43974 ท.บ.18 จำนวน 2 ไร่ , เลขที่ทะเบียน 43975 ท.บ.18 จำนวน 6 ไร่ , เลขที่ทะเบียน 7528 จำนวน 25 ไร่ 37 ตารางวา

ต่อมาโรงเรียนได้รับพื้นที่เพิ่มจากสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งย้ายไปสร้าง ณ ที่ใหม่ รวมเป็นพื้นที่ 63 ไร่ 137 ตารางวา โรงเรียนอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด 5 กิโลเมตร อยู่ในเขตชุมชน ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ อาชีพค้าขาย รับจ้าง และรับราชการ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันมีบุคลากร 224 คนเป็นชาย 91 คน หญิง 133 คน วุฒิปริญญาเอก 2 คน ปริญญาโท 51 คน ปริญญาตรี 154 คน และอื่นๆ อีก 17 คน มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 84 ห้อง นักเรียน 3853 คน ประกอบด้วยนักเรียนชาย 1602 คน หญิง 2251 คน เป็นแบบสหศึกษา มีผู้อำนวยการสถานศึกษาคือ นายวิรัช เจริญเชื้อ
อาคารต่างๆ ประกอบด้วย
 • อาคารเรียนถาวร จำนวน 6 หลัง
  • อาคาร 1 (อำนวยการ)
  • อาคาร 2 (แนะแนว)
  • อาคาร 3 (วิทยาศาสตร์)
  • อาคาร 4 (คณิตศาสตร์ - ภาษาไทย)
  • อาคาร 5 (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
  • อาคาร 6 (ภาษาอังกฤษ)
 • อาคารประกอบ
  • อาคารคหกรรม 2 หลัง
  • อาคารเกษตร 1 หลัง
  • อาคารห้องสมุด 1 หลัง
  • อาคารหอประชุม 2 หลัง
  • อาคารศูนย์กีฬากรมสามัญศึกษา 1 หลัง
  • อาคารพลศึกษา 1 หลัง
  • โรงฝึกงาน 2 หลัง
  • โรงอาหาร 2 หลัง
  • อาคารเกียรติยศ 30 ปี 1 หลัง
  • อาคารตนตรีไทย 1 หลัง
  • อาคารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 หลัง
  • ศูนย์STEM และ ธนาคารออมสิน 1 หลัง
23 พฤษภาคม 59 11:31:31

แสดงความคิดเห็น

ข้อความ :
ผู้โพส : (ip : 54.80.123.20)
=>
** กรุณาสมัครสมาชิกก่อนตั้งกระทู้ **

Copyright © 2018 love.myknw.com. All rights Reseverd.